FACULTY OF FISHERIES TECHNOLOGY AND AQUATIC RESOURCES
   

 
    ปลาและสัตว์น้ำ พรรณไม้น้ำ กิจกรรม ปลาน้ำจืดของไทย  

วัตถุประสงค์

1 .  เป็นห้องแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในขณะที่ยังมีชีวิตทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เน้นหนักปลาน้ำจืดในเขตภาคเหนือและมีนิทรรศการเป็นบางช่วงเกี่ยวกับสัตว์น้ำทะเล

2.   เป็นห้องแสดงลักษณะทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ

3.   เป็นห้องเพื่อการวิจัยทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ

4.   เป็นห้องเก็บตัวอย่างรวบรวมข้อมูลและศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาคเหนือ

5.   เป็นห้องเรียนด้านการปฏิบัติการจริงของนักศึกษาในวิชามีนวิทยา อนุกรมวิธานปลาและสัตว์น้ำ พฤติกรรมของสัตว์น้ำ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการค้า และวิชาอื่นๆ ในขั้นที่สูงขึ้น เป็นต้น

 
 
 

 

 
     
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร-แฟกซ์: 6653498178

ติดต่อ อภินันท์ สุวรรณรักษ์ email: apinun@mju.ac.th

edited by apinun Suvarnaraksha